Voorwaarden huur  Chalet 

A. Verplichtingen verhuurder

Verhuurder is verplicht:

1. Het verblijf tijdig, zoals afgesproken in deze huurovereenkomst, ter beschikking te stellen.

2. Voor het verblijf met inventaris een deugdelijke opstal- en inboedelverzekering te hebben, die ook schade tijdens verhuur dekt.

3. Ervoor zorg te dragen dat de terreinbeheerder huurder toegang verschaft tot het terrein waar het verblijf zich bevindt.


B. Verplichtingen huurder

Huurder is verplicht:

1. De verschuldigde huur- en borgsom te voldoen ook al gebruikt hij het verblijf niet of voor een gedeelte van de huurperiode, tenzij er annuleringskosten worden voldaan als bepaald in artikel D.

2. Het verblijf zorgvuldig, overeenkomstig zijn bestemming (recreatie), te gebruiken.

3. De instructies van de verhuurder op te volgen.

4. Het verblijf niet aan anderen dan aangegeven in deze overeenkomst in gebruik te geven of te verhuren.

5. Het verblijf tijdig (zoals afgesproken in deze overeenkomst) en in dezelfde staat als bij aanvang van huurperiode op te leveren.

C. Borg

1. Bij aanvang van de huurperiode betaalt huurder een borg aan verhuurder. Dit bedrag zal door verhuurder, worden terugbetaald aan huurder onder aftrek van hetgeen huurder aan verhuurder nog verschuldigd is. Bijvoorbeeld de aan de huurder toerekenbare schade aan het gehuurde.

Verhuurder dient de schade en kosten te bewijzen, bijvoorbeeld door foto’s en nota’s.

Mocht de borg niet toereikend zijn dan kan verhuurder de huurder aanspreken voor het meerdere.

2. De verhuurder controleert het verblijf op aanwezige schade en eventuele ontbrekende zaken binnen 48 uur na vertrek van de huurder. (wordt tevens gemeld aan huurder binnen deze genoemde termijn.)


D. Annulering huurder

1. Annuleren per email aan hoogsomer@gmail.com

2. Bij annulering is huurder de volgende annuleringskosten verschuldigd:

a. Kostenloos bij annulering langer dan 3 maanden voor aanvangsdatum van de huurperiode;

b. 25% van de huurprijs bij annulering langer dan 2 maanden maar niet langer dan 3 maanden voor aanvangsdatum van de huurperiode;

c. 50% van de huurprijs bij annulering langer dan 1 maand maar niet langer dan 2 maanden voor aanvangsdatum van de huurperiode;

d. 90% van de huurprijs bij annulering vanaf 1 dag maar niet langer dan 1 maand voor aanvangsdatum van de huurperiode;

e. 100% van de huurprijs bij annulering op de aanvangsdatum van de huurperiode.